Konferensens huvudsyften är:

  • att erbjuda en mötesplats där undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier , studieadministratörer, personal i stödfunktioner, ledning och studentkår kan träffas för kvalificerade samtal kring utbildningskvalitet och lärande
  • att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet
  • att etablera en plattform som ger lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning

Våra lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer och personal i olika stödfunktioner har genom åren byggt en gedigen kunskap och reflekterad erfarenhet kring lärande i våra ämnen, undervisning i våra kurser, stöd till våra studenter samt kring villkoren för framgångsrikt lärande vid våra lärosäten. Ett antal av våra lärare har dessutom under åren genomfört empiriska studier i utvecklingsprojekt och skapat viktig kunskap kring studenters lärande i kurser och program.

Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget.

Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där lärare och övrig personal kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans över ämnesgränser och lärosätesgränser är större än någonsin.