Call for papers

Om du är undervisande lärare, pedagogisk utvecklare, bibliotekarie eller på annat sätt är intresserad av att utveckla din kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning är du välkommen att lämna in ditt bidrag. Nytt för i år är att alla som arbetar inom Lärosäten Syd (Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad, Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges lantbruksuniversitet) är välkomna att delta och bidra.

Inlämningstid för abstract har gått ut.

Bidrag till konferensen behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till konferensens tema, som i år är breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande, men prioriteras om urval måste göras. Även bidrag som belyser den digitala omställningen under Coronatiden är välkomna.

Antagningskriterier

För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens webbsida. Bidragen genomgår en peer-review. Bedömarna kommer att beakta:

  • Relevans för konferensen.
  • Potential att stödja utvecklingen i högre utbildning.
  • Klart uttryckt högskolepedagogisk fråga/problemställning och genomförande.
  • Slutsatser eller reflekterande resonemang.
  • Abstract som anknyter till konferensens tema prioriteras då urval måste göras.

Bedömningen görs utifrån den sessionstyp som önskats. Arrangörerna kan, om det så bedöms, ändra presentationsform för bidraget.

Presentationsformer

Presentation, 30 min

En presentation kan innebära att du presenterar ett forsknings-och/eller utvecklingsprojekt individuellt eller tillsammans med dina kollegor. Du kan också välja att presentera en best practice om du vill berätta om någon undervisningsinnovation som resulterat i till exempel mer engagerade studenter, bättre studieresultat eller kreativare undervisning. Här kan även presenteras nya idéer/verktyg/stödsystem som underlättar undervisningen och lärandeprocessen. Presentationen ska rymma minst 10 minuter för frågor och diskussion.

600 sekunders-presentation

Under 600-sekunders presenterar du under 6 minuter och 40 sekunder (jmfr Pecha Kucha), därefter tid för frågor. Du bestämmer själv vad du vill presentera.

Rundabordssamtal, 45 min

Presentatören verkar som ordförande och inleder diskussionen med en presentation av frågeställningen och diskussionsämnet i 5-7 minuter, därefter inbjuds deltagarna till diskussion. Frågeställningarna ska framgå i abstractet (utöver de 300 orden)

Presentera din kursplats i Canvas, 45 minuter

Visa och berätta hur du byggt upp din kursplats i Canvas med tanke på pedagogiskt och inspirerande upplägg samt förutsättningar för ett studentaktivt lärande. Konferensens deltagare utser en vinnare av årets kursplats. Egen dator används för presentationen. Sessionen genomförs som en digital poster-session.